top of page
Grenland blues og roots klubb.jpg

VEDTEKTER

Vedtekter for GBRK

 • 1 – Navn

Foreningens navn er Grenland Blues & Roots Klubb, heretter kalt GBRK, og skal ha sitt faste sete i Grenland.

Org.nr 985504261

 • 2 –Form, tilslutning

GBRK er en selvstendig, ideell medlemsforening. GBRK er medlem i Norsk Blues Union (NBU).

 • 3 – Formål

GBRK har som overordnet mål å skape et rikt miljø for blues i Grenland hele året. I tillegg til å være en ren konsertarrangør skal GBRK ha som intensjon å øke kunnskap til blues blant sine medlemmer gjennom ulik faglig virksomhet knyttet til drift.

 • 4 – Medlemskap

 1. a)Alle som tilslutter seg foreningens formål og vedtekter kan være medlem i GBRK. Alle medlemmene har rett til å påvirke foreningens drift og virksomhet gjennom deltagelse på årsmøte eller andre demokratiske fora.

 2. b)Kontingent og kontingentperiode fastsettes til enhver tid av årsmøte. Alle som har betalt medlemskontingent er å regne som medlemmer av GBRK.

 3. c)Medlemskapet medfører bl.a.
  – billigere adgang til GBRK arrangementer
  – medlemspris hos andre klubber som er medlem i NBU.

 4. d)Dersom et medlem ikke betaler kontingenten, opphører medlemskapet. Et medlem som motarbeider GBRKs formål og virksomhet kan, etter å ha forklart seg for styret, ekskluderes for en bestemt periode.

 5. e)Medlemskapet i GBRK er personlig

 • 5 – Styret

GBRK ledes av et styre på minst 6 personer. Styrets hovedoppgave er å ivareta foreningens formålsparagraf. Styret forplikter seg til å følge vedtekter og retningslinjer vedtatt av årsmøtet.

Valgbar til styret er alle som er medlemmer av GBRK.

Styreleder innkaller til styremøte, og plikter å innkalle dersom et av styremedlemmene krever dette.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Enstemmighet skal tilstrebes i alle saker. Ved stemmelikehet gjelder den mening som bifalles av leder.

 • 6 – Årsmøtet

Årsmøtet er GBRK’s øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av februar måned.

Årsmøtet skal:

– Velge møteleder, referent.

– Godkjenne styret årsrapport

– Godkjenne årets foreningsregnskap

– Behandle innkommende forslag.

– Velge nytt styre.

– Velge valgkomite (minst to personer)

Årsmøte velger Leder, nestleder, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer og 2 varamenn, i tillegg til bookingansvarlig og WEB anvarlig.

 

Leder velges for 1 år.

Hvert år som ender med partall velges nestleder og kasserer for 2 år

Hvert år som ender med oddetall velges sekretær og 1 styremedlem for 2 år.»

Endringen trer i kraft fra 2016.

 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. skriftlig innkallelse sendt samtlige medlemmer senest tre uker før årsmøtet finner sted. Alle saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før møtet finner sted. Vedtak på møtet fattes med alminnelig flertall. Unntatt fra dette er vedtektsendringer som krever 2/3 flertall

Stemmeberettigede er alle som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes. Avstemninger skal foregå skriftlig dersom en person forlanger det.

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene. Ved behandling av årsrapport og regnskap har styret ikke stemmerett.

 • 7 – Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevet, eller når 30 prosent av medlemmene ønsker det. Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som det ordinære årsmøtet. Det ekstraordinære årsmøtet behandler kun de saker som er omtalt i innkallelsen. Stemmerett ved ekstraordinært årsmøtet gis kun de som var registrert som medlemmer da innkallelsen til det ekstraordinære årsmøtet fant sted.

 • 8 – Økonomi

Kasserer sørger for den samlede regnskapsførsel. Regnskapet skal til enhver tid kunne fremlegges for gjennomsyn for styret. Ønsker andre innsyn i regnskapet, skal dette godkjennes av styret.

 • 9 – Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved at det ordinære årsmøtet bestemmer det med 2/3 flertall. Dersom oppløsning blir vedtatt, skal foreningens midler disponeres av årsmøtet i tråd med foreningens formålsparagraf.

 • 10 – Gyldighet

Disse vedtektene gjelder inntil et årsmøte måtte foreta tilføyelser eller endringer. Slike vedtak krever 2/3 flertall.

bottom of page